Select Page

Korjattu koulumaisema 1

7. luokan oppiaine: kuvataide

Tarvitsette: kameran, suurikokoista kartonkia tai kapalevyä, tietokoneen ja tulostimen sekä toteutustavasta riippuen: piirustusvälineet ja paperia tai piirtoheitinkalvoa, kalvotussit ja akryylimaaleja tai tietokoneen, jossa on kuvankäsittelyohjelma.

Alkavatko koulunne seinät olla nujuisia? Eikö pihamaalla ole muuta viihdykettä kuin käpyjen potkiskelu? Kuvatkaa koulurakennustanne ulkoa eri puolilta, koulurakennuksenne sisätiloja ja piha-alueita. Kuvatkaa kohteita, jotka mielestänne kaipaavat muutosta, uudistamista tai korjaamista.

 1. Jakautukaa työryhmiin:
  – ryhmä 1 tarkastelee ja kuvaa koulurakennuksen ulkoisia rakenteita,
  – ryhmä 2 koulun sisätiloja ja
  – ryhmä 3 koulun piha-alueita.
 2. Voitte toteuttaa tehtävän eri tavoin:
  – tulostakaa ja jakakaa ryhmille kuuluvat valokuvat tai
  – siirtäkää kuvat tietokoneelle ja käsitelkää kuvat kuvankäsittelyohjelmalla.
 3. Jokaisella oppilaalla on yksi kuva muokattavanaan. Ryhmän tulee kuitenkin yhdessä sopia ennen kuvien muokkaamista, minkalaisia muutoksia toteutetaan. Muutokset voivat liittyä väreihin, sisä- ja ulkotilojen taiteeseen (seinämaalaukset, veistokset, tila- ja ympäristötaide jne.), kalusteisiin, tekstiileihin, istutuksiin ja sisätilojen kasveihin. Ryhmien tavoitteena on luoda yhtenäinen, eheä kokonaisuus. Sisätiloja suunnitteleva ryhmä voi myös selvittää, mitä kalusteita ja taide-esineitä koululla on ja voisiko niitä hyödyntää suunnitelmissa uudella tavalla. Jos jatkatte tehtävään ”korjattu koulumaisema 2”, tulee vähintään yhden suunnitelmista olla toteutuskelpoinen. Se voi olla esimerkiksi seinämaalaus, tilataidetta tai ympäristötaidetta.
 4. Vaihtoehtoja kuvan muokkaamiseen: tehkää perspektiivipiirros, johon toteutatte muutokset tai kiinnittäkää kuvan päälle piirtoheitinkalvo, johon teette muutokset kalvotussilla piirtäen ja akryylimaaleilla maalaten tai muokatkaa kuvia kuvankäsittelyohjelmalla.
 5. Kun tarvittavat muutokset on tehty (tulostakaa kuvankäsittelyllä tehdyt kuvat) ja kootkaa kuvanne taustakartongeille. Järjestäkää korjaamista tai uudistamista kaipaavat kohteet tärkeysjärjestykseen.
 6. Kirjoittakaa ja kertokaa erillisille papereille kuviin tehdyistä muutoksista, niiden tarpeellisuudesta ja siitä, kuinka todennäköistä muutosten toteuttaminen olisi. Liimatkaa myös tekstit taustakartongeille.
 7. Keskustelkaa yhdessä opettajan kanssa kuinka helposti muutokset olisivat toteutettavissa, mitä esteitä muutosten toteuttamiselle on, mitä oppilaat voisivat tehdä ja mihin tarvittaisiin ammattilaisten apua. Arvioikaa myös muutosten kustannuksia ja vaikutuksia oppilaiden ja koulun henkilökunnan hyvinvointiin.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929