Select Page

Maisemamainos

7. luokan oppiaine: kuvataide

Tarvitsette: (toteutustavasta riippuen) lyijykynät, paperia, kamerat, videokamerat, tietokoneen , tekstin- ja kuvankäsittelyohjelman, tulostimen ja editointiohjelman

 1. Tarkastelkaa sivuston maisemateoksia (kuvarinnastukset) ja keskustelkaa miten eri tavoin maisemaa on kuvattu teoksissa. Keksikää minkälaisissa mainoksissa teoksia voisi käyttää? Etsikää mainoskuvia eri vuosikymmeniltä, joissa erilaiset maisemat ovat jollakin tavalla osana mainosta.
 2. Kiinnittäkää huomioita esimerkkinä katsomienne mainosten rakenteeseen: sommitteluun, väreihin, aistivaikutelmiin, liikkeen kuvaamiseen, tunnelmaan sekä myös kuvamanipulaatioon.
 3. Keskustelkaa mainoksista:
  – Onko mainoksessa tekstiä tai logo?
  – Onko mainoksessa esiintyneet ihmiset näyttelijöitä vai satunnaisesti maisemaan valikoituneita henkilöitä?
  – Miten merkittävä maisema on mainoksen kannalta?
  – Miksi mainokseen on valittu juuri kyseessä oleva maisema?
  – Onko mainoksessa käytetty piirroksia / animaatioita, valokuvia tai tietokoneella käsiteltyjä kuvia?
  – Kenelle mainos on suunnattu?
 4. Keskustelkaa seuraavaksi missä kaikkialla mainoksia on esillä ja missä te näette mainoksia päivittäin. Muistelkaa mainoksia, joiden maisemat ovat jääneet mieleenne. Ja maisemia, joissa olevat mainokset ovat herättäneet teissä erilaisia ajatuksia. Etsikää tietoa ja kuvia suurista kaupungeista ja Sao Paolosta, kaupungista ilman mainoksia. Miten erilaista elämä vertailun alla olevissa kaupungeissa olisi?
 5. Suunnitelkaa oma mainos (mainoskuva tai -video), jossa markkinoitte maiseman avulla esimerkiksi kotiseutuanne tai jotakin tuotetta.
 6. Tehkää mainosvideota varten kuvakäsikirjoitus ja suunnitelkaa mainoksen rakenne (kuvakoot ja -kulmat jne.) Jos toteutatte mainoskuvan, kiinnittäkää yhtälailla huomiota kuvan rakenteeseen ja valitkaa mihin mainoksenne olisi sijoitettuna.
 7. Tehkää kuvausretki lähiympäristöönne. Havainnoikaa, minkälaisia maisemia valitsette mieluimmin ja minkälaiset maisemat eivät miellytä teitä. Valokuvatkaa ja videokuvatkaa erilaisia maisemia. Huomioikaa kuvatessanne etukäteen tekemänne suunnitelmat. Kiinnittäkää huomiota myös mainoksiin kuvaamissanne maisemissa.
 8. Valokuvista ja videoista voitte tehdä erilaisia mainoskuvia ja -videoita eri menetelmillä. Päättäkää mille vuosikymmenelle mainoksenne sijoittuu ja tutustukaa tarkemmin kyseisen aikakauden mainoksiin. Huomioikaa eri aikakaudelle ominaiset kirjasintyypit ja värit. Huomioikaa myös kohdan 3 kysymykset omaa maisemamainosta tehdessänne.
 9. Mainosvideota editoidessanne huomioikaa, miten eri videotehosteilla ja äänillä voi vaikuttaa mainoksen tunnelmaan. Mainoskuvia tietokoneella käsiteltäessä kokeilkaa muunnella kuvan värikylläisyyttä, kontrastia ja kokeilkaa eri kuvatehosteita ja tekstejä kuvan tunnelman muuttamiseksi.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929